“En els difícils moments econòmics actuals és especial objecte de la crítica social el fet que persones que han ostentat càrrecs en l’Administració Pública o en altres òrgans o entitats que depenen o tenen relació amb l’Estat (incloent les diverses instàncies públiques territorials), o amb el sector públic, tinguen dret a percebre retribucions públiques de manera indefinida o prolongada durant llargs terminis, inclús en el cas que puguen passar a exercir altres tasques retribuïdes en el sector privat o públic, siga quina siga la definició legal o el concepte per el qual generen eixos ingressos.

Ni la normativa d’àmbit estatal, que afecta a les instàncies públiques de l’Administració Central o dels poders de l’Estat, ni la normativa autonòmica valenciana, regula limitacions específiques de la situació en la que queda, a efectes de percepcions d’altres retribucions públiques o privades, un alt càrrec de la seua estructura política, una vegada a cessat el seu càrrec.

Així ens trobem, per exemple, amb la situació de dos ex presidents del govern espanyol que, malgrat el fet que perceben unes importants retribucions anuals dels Pressupostos de l’Estat amb caràcter vitalici, ho compatibilitzen amb la percepció d’elevats ingressos en qualitat d’assessors d’empreses privades.

Igualment es pot observar en l’àmbit de la Comunitat Valenciana els ex presidents de la Generalitat, a més a més de poder ser membres durant 15 anys del Consell Jurídic Consultiu, amb una elevada remuneració (cosa que ha fet l’última persona que ha detentat eixe càrrec), tenen dret a que, amb fons públic, es pose a la seua disposició dos persones per al seu assessorament i un conductor i una oficina pròpia, i a compatibilitzar eixos ingressos públics amb l’exercici d’altres treballs o funcions en el sector privat.

Per a donar solució parcial a les qüestions plantejades, algunes Comunitats Autònomes, com la d’Andalusia, mitjançant la seua Llei de l’any 2005, va limitar el dret a les percepcions dels alts càrrecs que cessen en la seua funció, en el cas que ocupen altre lloc de treball o exercisquen qualsevol altre tipus d’activitat retribuïda en el sector privat o públic.

És per això que, es proposen els següents acords:

PRIMER.- Instar a les Corts Generals espanyoles perquè, per iniciativa del govern espanyol, aproven les normes legals oportunes que permeten garantir que els alts càrrecs de l’Administració Central de l’Estat o de les Administracions Locals espanyoles que cessen per qualsevol causa en la seua funció, en el supòsit que ocupen altre lloc de treball o exercisquen qualsevol altre tipus d’activitat retribuïda en el sector privat o públic, perden de manera automàtica, i en tant es mantinga eixa situació, els drets econòmics, o els drets que tenen amb translació econòmica, que li corresponguen en aplicació de la legislació vigent.

SEGON.- Instar a les Corts perquè, per iniciativa del govern valencià, aproven les normes legals oportunes que permeten garantir que els alts càrrecs de l’Administració Autonòmica i de les Administracions Locals valencianes que cessen per qualsevol causa en al seua funció, en el supòsit que ocupen altre lloc de treball o exercisquen qualsevol altre tipus d’activitat retribuïda en el sector privat o públic, perden de manera automàtica, i en tant es mantinga eixa situació, els drets econòmics, o els drets que tenen amb translació econòmica, que li corresponguen en aplicació de la legislació vigent.

TERCER.- Comunicar aquest acord a la presidència del govern espanyol i a la presidència del govern valencià, així com als grups parlamentaris de les Corts Generals espanyoles i de les Corts Valencianes”.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *