Ha elaborat els pressupostos amb les prioritats clares donant importància a la despesa social en 24.000 euros mes, la creació d’ocupació local en 20.000 euros mes i congelar la despesa corrent. S’augmenten les partides per als serveis municipals com la neteja viària, parcs i jardins, per al teixit associatiu del nostre poble tant a les associacions culturals com esportives i és doten noves partides per al comerç local, educació i joventut.

Este resultat és possible gràcies al rigor pressupostari, la gestió real, la contenció de la despesa i el compliment de les inversions previstes. El pressupost compleix l’objectiu d’estabilitat així com el limit de deute, resultant una capacitat de financiació de mes de 400.000 euros.

Estos comptes per a 2016, son els més participatius; en ells han participat a banda de tots els regidors de l’equip de govern, els regidors de l’oposició, els Consells Socials i és va exposar en una assemblea oberta a tota la ciutadania el passat 15 de febrer.

Per altra banda encara que  l’Ordenança Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles del municipi fixa el tipus de gravamen de l’IBI aplicable als béns de naturalesa urbana en un 0,85 per cent, el govern municipal fent ús de les facultats que li conferix la llei reguladora de les Hisendes Locals establix un IBI menor.

D’esta forma s’ha fixat l’IBI aplicable als béns de naturalesa urbana en el 0,82%, modificant l’apartat primer de l’article segon de la vigent Ordenança Fiscal reguladora de l’IBI atenuant d’aquesta forma la pujada impositiva del 10% conseqüència del “decretazo” de Rajoy, aprovat unilateralment pel PP fent servir la majoria absoluta perduda el passat desembre.

A mes a mes s’han afegit a la bonificació de families nombrosses dos noves com son; per un costat una bonificació del 25% en la cuota íntegra de l’Impost (IBI) a les vivendes de protecció oficial. I d’un altre, establir una bonificació del 5% als immobles en què s’hagen instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.

Grupo TORMO – Fruterías Tormo te ofrece esta noticia

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *