El premi està dotat amb una beca de 3.000 euros per al projecte d’investigació original que tracte sobre algun dels temes següents, o d’altres, sempre que estiga referit a la Vall d’Albaida, al seu passat, al present o de cara a projectes de futur:

· Socioeconomia (indústria, agricultura, sanitat, comerç…)         

· Sociologia política (interrelació amb les Comarques Centrals Valencianes, vertebració comarcal…)

· Patrimoni, cultura, art, educació…

· Infraestructures (el tren, comunicacions viàries…).

· Recursos naturals (sostenibilitat, aigua….)

Els interessats a optar al premi hauran de presentar, abans del dia 16 de novembre de 2012 a la seu de I’IEVA (Carrer de Sant Francesc, núm. 8, 3r, 5a · 46870 Ontinyent), una memòria sobre el treball a realitzar, amb indicació del tema, justificació, objectius, fonts i metodologia.

La resolució del concurs es farà pública abans del 31 de desembre de 2012.

El premi que convoca l’IEVA té el suport de l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent, la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida i la Caixa d’Estalvis d’Ontinyent.

RELACIÓ DE TOTS ELS PREMIS D’INVESTIGACIÓ ATORGATS PER L’IEVA

VIII PREMI DI’INVESTIGACIÓ. Convocat en 2010. Declarat desert.

VII PREMI D’INVESTIGACIÓ . Convocat en 2008.

Guanyadors: Víctor Agulló Calatayud, Professor de sociologia de l’Esport en la Facultat de Ciències de l’Activitat Fisica i Esport de la Universitat de València, i Gregorio González Alcaide, Historiador, Biblioteconomista i Documentalista, amb el projecte d’investigació “Els esports tradicionals a la Vall d’Albaida”.

VI PREMI D’INVESTIGACIÓ. Convocat en 2006.

Guanyadors: Maria Pilar Donat Torres, professora de la Universitat Politècnica de Gandia, del departament d’Ecosistemes Agroforestals, i Xavier Martínez Fort, Enginyer Tècnic d’Explotacions Forestals amb el projecte “El riu Albaida, qualitat ambiental de les seues riberes”.

V PREMI D’INVESTIGACIÓ. Convocat en 2004.

Guanyador Francisco Puig Blanco, amb el projecte d’investigació: "La deslocalización industrial en la Vall d’Albaida: un estudio para superarla".

IV PREMI D’INVESTIGACIÓ: Convocat en 2002

Guanyador: Antonio Calzado Aldaria, amb el projecte d’investigació "La Vall d’Albaida entre la nit i el marasme. 1939-1959"

III PREMI D’INVESTIGACIÓ: Convocat en 2000:

Guanyador : GRUP D’ESTUDIS AMBIENTALS NATURALISTA ‘PADRE FERNANDO ALCINA’, format per Vicente Revert Calabuig, Daniel Cabedo Sanchis i Ignacio Gil Torró, amb el projecte d’investigació "Anàlisi sistèmica de l’aigua a la Vall d’Albaida. Models per a la seua sostenibilitat"

II PREMI D’INVESTIGACIÓ: Convocat en 1998:

Guanyador: Abel Soler i Molina amb el projecte d’investigació: "L’espai del poder feudal. Torres, castells i palaus de la Vall d’Albaida".

I PREMI D’INVESTIGACIÓ: Convocat en 1996:

Guanyadors ex aequo: Vicent Terol i Reig amb el projecte d’investigació "La Germania a la Vall d’Albaida" i Fernando Sendra Bañuls amb el projecte d’investigació "Els molins d’aigua de la Vall d’Albaida: un patrimoni tecnològic i cultural quasi desaparegut".

BASES DEL 9è PREMI D’INVESTIGACIÓ DE L’INSTITUT D’ESTUDIS DE LA VALL D’ALBAIDA

1- L’lnstitut d’Estudis de la Vall d’ Albaida, en col·laboració amb l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent, la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida i la Caixa d’Estalvis d’Ontinyent, convoca un PREMI D’INVESTIGACIÓ, amb I’objectiu d’ajudar a la realització d’estudis sobre la realitat comarcal que contribuïsquen a un millor coneixement prospectiu de la Vall d’Albaida i, si escau, a la seua interrelació amb l’exterior.

2- Es concedirà una beca de 3.000 euros –que en cap cas es fraccionarà o es concedirà ex aequo– al projecte d’investigació original que tracte sobre algun dels temes següents, o d’altres, sempre que estiga referit a la Vall d’Albaida, al seu passat, al present o de cara a projectes de futur.

· Socioeconomia (indústria, agricultura, sanitat, comerç…)

· Sociologia política (interrelació amb les Comarques Centrals Valencianes, vertebració comarcal…)

· Patrimoni, cultura, art, educació…

· Infraestructures (el tren, comunicacions viàries…).

· Recursos naturals (sostenibilitat, aigua….)

El jurat podrà declarar-lo desert si estima que cap dels treballs no és mereixedor del premi.

3- Les persones que hi desitgen participar hauran de presentar els projectes abans del dia 16 de novembre de 2012, a la seu de I’IEVA (Carrer de Sant Francesc, núm. 8, 3r, 5a · 46870 Ontinyent). .

Els projectes hauran d’anar acompanyats de la documentació següent:

a) Sol·licitud amb les dades completes dels participants.

b) Memòria sobre el treball a realitzar, amb indicació del tema, justificació, objectius, fonts i metodologia.

c) «Currículum vitae» de la persona o persones autores del projecte.

4- La resolució del concurs la farà pública abans del 31 de desembre de 2012 el jurat que amb aquesta finalitat es nomenarà, configurat per: l’Alcalde d’Ontinyent o persona en qui delegue; el President de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida o persona en qui delegue; el President de Caixa Ontinyent o persona en qui delegue; el president/a de l’IEVA o persona en qui delegue, que actuarà com a President/a del jurat, i cinc membres de prestigi reconegut entre la comunitat científica. El Jurat nomenarà, entre les persones que el formen, un Secretari o Secretària. La resolució es farà pública als mitjans de comunicació i al tauler d’anuncis de la seu de l’IEVA, i es comunicarà també a tots els concursants.

5 El treball definitiu no ha d’haver estat publicat totalment o parcialment amb anterioritat a la presentació al premi, tindrà una extensió mínima de 100 fulls, DIN A4, escrits a doble espai, s’haurà de lliurar en paper i en suport informàtic, en condicions per a l’edició immediata (inclosos gràfics, quadres, apèndix i bibliografia), redactat en valencià, a la seu de l’IEVA en un període màxim de 2 anys des de la resolució del concurs.

6 El pagament de l’ajut econòmic es farà de la manera següent:

· Lliurament de 1.000 euros en resoldre el jurat el projecte aprovat.

· Un segon pagament de 1.000 euros en mostrar l’autor avanços importants en la investigació.

· Els altres 1.000 euros es faran efectius quan es lliure definitivament el treball, sempre que el jurat el valore positivament.

L’IEVA podrà revocar la concessió del Premi i, si és el cas, reclamarà l’import dels pagaments realitzats si es comprova falsedat en la documentació que es presenta amb la sol·licitud, si el premiat no fa el lliurament del treball en el termini establert al punt 5, o si s’incompleixen les condicions fixades en aquestes bases.

7 L’IEVA es reserva el dret de publicació del treball guanyador, si ho estima adient, durant el termini màxim de dos anys, a comptar des de la data de lliurament del treball, amb la facultat de publicar-ne un extracte. A aquest efecte, el pagament del Premi s’entendrà que comporta la cessió, per part de l’autor i a favor de l’IEVA i/o de l’entitat que aquesta designara, dels drets d’explotació en exclusiva, per un termini de deu anys i respecte dels primers 10.000 exemplars. Si la Junta Directiva de l’IEVA considera que el treball acabat és excessivament ampli per a editar-lo, l’autor n’haurà d’adequar l’extensió a la mida que se li propose. La publicació es farà en valencià, però podrà publicar-se, a més a més, en qualsevol altre idioma que l’IEVA considerara oportú; en aquest cas encarregaria, pel seu compte, la traducció corresponent. Si transcorregut el termini de dos anys des del lliurament del treball, l’IEVA no haguera comunicat la intenció de publicar-lo, l’autor o autors quedaran lliures per a procedir a la seua edició. L’autor del treball premiat cedirà a l’IEVA el permís per a publicar-lo en la pàgina web de l’entitat.

8 El jurat podrà recomanar uns altres projectes a l’IEVA per realitzar-los i publicar-los.

9 El fet d’optar al premi comporta l’acceptació total d’aquestes bases. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *