Aquests valors van ser actualitzats en 2009 i el seu increment generalitzat ha sigut el responsable de l’augment del rebut de l’IBI per a molts alaquasers i alaquaseres, doncs des del consistori es va aprovar anar augmentant aquest rebut a un ritme d’un 10% anual per passar dels valors antics als actuals.

Segons s’argumenta en la sol.licitud, ‘la darrera revisió cadastral es va fer en una conjuntura del mercat immobiliari en plena expansió, fruit de la “bombolla immobiliària” alimentada per les taxacions fraudulentes que els bancs practicaven en aquest període, fet que va alterar artificialment el valor dels immobles. La Direcció General del cadastre, no ha encetat d’ofici cap mena d’actuació tendent a revisar les desviacions valoratives causades pels fets exposat, i que posteriorment va ocasionar una situació de crisi a nivell mundial.

Amb l’esmentada crisi, s’ha produït la davallada dels valors dels immobles, que ara mateix continuen amb una tendència a la baixa que finalitzarà en el moment en que s’arribe al punt d’equilibri en el mercat immobiliari.’ I recorda també ’que La Legislació relativa a les Hisendes Locals indica que correspon a les Corporacions municipals instar la revisió col.lectiva dels valors cadastrals quan la valoració que s’aplica no s’ajuste als valors reals de mercat, situació que es dona en Alaquàs actualment.’

Per a Vicent Forment, portaveu del BLOC-ELS VERDS a l’Ajuntament d’Alaquàs, “el valor cadastral actual de molts habitatges del nostre poble està completament unflat, el que fa que els seus propietaris paguen més del que els correspon. Però no sols això, és un impediment per a moltes transaccions immobiliàries, doncs el preu de mercat és inferior en molts casos al cadastral, i una venda per davall del valor cadastral genera una plusvàlua fictícia que el venedor ha de tributar davant Hisenda Pública.” 

Fuente: Bloc-Els Verds (Alaquàs).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *