1ª.- Contra el Copagament Farmacèutic als Discapacitats

D’acord amb l’apartat 13 de l’article 4 del Reial Decret-llei 16/2012, de 20 de abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seues prestacions, pel qual s’afegeix un article 94.bis de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris:

“Estaran exempts d’aportació, els usuaris  i els seus beneficiaris que pertanyen a una de les següents categories:

Afectats de síndrome tòxic i persones amb discapacitat en els supostos contemplats en la seua normativa específica.”

8).-La normativa específica què era la Llei 11/2003 de l’Estatut de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana, el paràgraf segon de l’article 16 de la qual estableix que:

“La Generalitat garantirà el finançament gratuït per als productes inclosos en la prestació farmacèutica, el catàleg ortoprotèsic i les ajudes tècniques, als malalts menors de 18 anys amb discapacitat diagnosticada amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. Aquesta prestació s’estendrà als majors de 18 anys diagnosticats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%.”

Lluny de respectar el dret a la gratuïtat dels medicaments per part de les persones amb discapacitat, el Consell va optar, en primer lloc, per considerar com a pensionistes totes aquelles persones que havien sol·licitat el certificat de discapacitat després de l’entrada en vigor del RD, subsumint-los en la lletra d) de l’apartat 8 del nou article 94.bis de la Llei 29/2006, i així poder cobrar-los el 10 per cent del PVP.

Insta a:

“Les Corts Valencianes a derogar l’article 160 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre de mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat (DOCV número 6.931 de 27 de desembre de 2012), recuperant la gratuïtat dels medicaments per a les persones amb discapacitat.”

Va ser aprovada, amb l’abstenció de l’equip de govern i els vots favorables d’IXA i PSPV.

2º.- Contra L’Avantprojecte de Reforma de l’Administració Local

l’Avantprojecte de “Llei per la racionalització i la sostenibilitat de l’Administració Local”, emitit per el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i enviat al Consell de Ministres el passat 15 de febrer.

En el que exposen que es podria produir:

1.- Buidament i disminució de competències d’Ajuntaments.

2.- Reforçament d’administracions d’elecció indirecta com les Diputacions.

3.- Intervenció d’Ajuntaments de menys de 5.000 habitants i pèrdua de competències entre els menors de 20.000 habitants en favor de les Diputacions.

4.- Dos tipus d’Entitats Locals Autònomes.

5.- Recentralització del funcionariat de l’administració local amb habilitació de caràcter estatal.

6.- Aposta per la privatització dels serveis públics i desmantellament de l’administració local.

7.- Supressió, entre altres, de les competències en serveis públics, educació o promoció del medi ambient.

8.- Supressió del principi d’autoorganització municipal i autonomia local.

9.- Supressió de la capacitat dels Ajuntaments per a la dinamització de l’economia local.

10.- Introducció d’indicadors de qualitat purament financers, sense contemplar criteris d’atenció a la ciutadania de caràcter social o de drets humans bàsics.

No va ser aprobada, per el vots en contra de l’Equip de Govern.

Fdo.: Eduardo Sala – Corresponsal Ribera Alta / Foto: Eduardo Sala. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Review Overview

Summary

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *